Sunday, December 12, 2010

Penjelasan umur Ummul Mukminin Aisyah


PARA pembaca dan pengkaji serta pencinta ilmu yang budiman. Saya yakin ada pembaca budiman yang terperanjat dengan artikel yang diterbitkan sebelum ini, mengenai umur Aisyah.

Artikel itu disediakan dengan bantuan beberapa teman sepejabat. Mungkin ada yang kurang senang dengan artikel tersebut memandangkan isi kandungannya tidak menyebelahi penetapan umur Aisyah ketika bernikah dengan Nabi SAW.

Para pembaca harus faham bahawa untuk membincangkan sesuatu topik yang besar seperti ini perlukan ruangan yang lebih besar.

Jadi, dalam ruangan yang sempit, masa yang terhad dan kepakaran yang terbatas pastinya terdedah kepada kelemahan dan kekurangan.

Harapan saya, para pembaca tidak mengambil kesempatan mencela dan mengata di belakang. Kita semua bertanggungjawab menyebar dan mempertahankan ajaran Islam serta menjaga kesuciannya. Lebih-lebih lagi yang berkaitan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, pembawa syariat Allah.

Rupanya, kebanyakan kita lupa kepada ayat Allah SWT yang bermaksud: … dan hendaklah kamu bantu membantu dalam perkara-perkara kebajikan dan takwa dan jangan sama sekali kamu bantu membantu dalam perkara dosa maksiat dan pencerobohan…(al-Maidah: 2)

Menolak hadis-hadis yang sahih adalah jenayah dalam Islam. Kami yang berusaha mempertahankan hadis-hadis yang sahih tidak akan menolak hadis-hadis yang sahih. Lebih-lebih lagi hadis dari Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa yang berlaku adalah satu kecuaian yang tidak disengajakan dalam memilih pendapat dalam penetapan umur Aisyah r.a yang dirujuk.

Bagi membetulkan fakta dinyatakan pendapat yang rajah dan selari dengan hadis-hadis yang sahih seperti berikut.

Penetapan umur Aisyah r.a ketika dinikahkan dengan Rasulullah SAW adalah ketika Aisyah berumur enam tahun dan Rasulullah tinggal bersama berumur sembilan tahun bukanlah ijtihad ulama sehingga boleh ditentukan kesahihan dan kesalahannya.

Penetapan ini adalah daripada nukilan sejarah yang telah pasti kesahihannya dan mesti diakui dan diterima tanpa bantahan. Dikhuatiri bantahan dan penolakan terhadap penetapan umur Aisyah r.a dinikahi Nabi saw ketika berumur enam tahun mengundang kepada penolakan hadis-hadis yang sahih dari sudut sanad dan matannya.

Hal ini berdasarkan beberapa faktor yang akan dinyatakan sebagaimana di bawah.
l Penetapan atau pengakuan ini adalah bersumberkan kata-kata pemilik kisah sendiri iaitu Ummul Mukminin Aisyah r.a. Bukan juga sesuatu yang ditetapkan oleh ahli sejarah. Kisah perkahwinan ini diriwayatkan oleh Aisyah r.a sendiri:- Daripada Aisyah r.a. berkata: Nabi SAW. melaksanakan pernikahan denganku ketika aku berumur 6 tahun. Kami pergi ke Madinah dan tinggal sementara di perkampungan Bani al-Harith b. al-Khazraj. Kemudian aku ditimpa penyakit yang menyebabkan rambutku gugur. Lalu rambutku tumbuh semula. Ketika aku bermain-main dengan rakan-rakanku, ibuku Ummu Ruman memanggilku. Aku pun mendapatkan ibuku tanpa mengetahui apa yang dikehendakinya. Ibuku memegang tanganku dan membawaku sehingga memberhentikanku di hadapan pintu rumah. Aku merasa gementar dan sesak nafas, apabila gementarku semakin hilang, ibuku mengambil sedikit air dan membasahkan wajah serta kepalaku. Lalu ibuku membawaku masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah aku dapati sejumlah wanita-wanita Ansar. Mereka berkata: Di atas kebaikan dan keberkatan, kebaikan yang akan datang. Ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka mempersiapkanku dan memperelokkan keadaanku. Tanpa aku menyedari, pada waktu duha Rasulullah SAW tiba, maka aku diserahkan kepada Baginda. Ketika itu aku berumur sembilan tahun.

Riwayat daripada Aisyah r.a ini ada di dalam kitab hadis yang paling sahih selepas kitab Allah iaitu Sahih al-Bukhari (3894) dan Muslim (1422).

Kisah ini diriwayatkan atau datang dari Aisyah r.a melalui jalur periwayatan (sanad) yang banyak selain riwayat yang paling masyhur iaitu daripada Hisyam bin Urwah bin al-Zubair, daripada bapanya Urwah bin al-Zubair, daripada Aisyah r.a dan jalur Hisyam bin Urwah ini merupakan riwayat yang paling sahih.

Urwah bin al-Zubair ialah antara perawi yang paling mengenali Aisyah, kerana Aisyah adalah ibu saudaranya.

Riwayat-riwayat lain berkenaan kisah ini adalah melalui:
l Riwayat al-Zuhri daripada Urwah bin al-Zubair dari Aisyah r.a. (Muslim 1422)
l Riwayat al-A'mash, daripada Ibrahim, daripada al-Aswad, Aisyah berkata: Rasulullah SAW mengahwininya ketika dia berumur 6 tahun, tinggal bersamanya ketika berumur 9 tahun dan Rasulullah wafat ketika Aisyah berumur 18 tahun. (Muslim 1422)
l Riwayat Muhammad bin Amr, daripada Yahya bin Abdul Rahman bin Hatib, daripada Aisyah. (Abi Daud 4937).

Para perawi yang menyokong riwayat Urwah bin al-Zubair pula adala: al-Aswad bin Yazid, al-Qasim bin Abd Rahman, al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, Amrah binti Abdul Rahman dan Yahya bin Abdul Rahman bin Hatib.

Perawi yang menjadi mutabi' bagi Hisyam bin 'Urwah bin al-Zubair adalah Ibn Syihab al-Zuhri dan Abu Hamzah Maimun maula Urwah.

Perawi yang mengambil daripada Hisyam bin Urwah daripada penduduk Madinah Abu al-Zinad Abdullah bin Zakwan, anaknya Abd al-Rahman bin Abi al-Zinad, Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Urwah. (Ini menunjukkan Hisyam turut meriwayatkan kisah ini sewaktu dia berada di Madinah).

Di kalangan penduduk Mekah Sufyan bin Uyaynah; penduduk al-Ray, Jarir bin Abd Hamid al-Dobbi. Di kalangan penduduk Basrah ialah Hammad bin Salamah, Hammad bin Zayd, Wuhaib bin Khalid dan sebagainya.

Semua ini bagi menjawab sangkaan bahawa Hisyam bin Urwah bersendirian meriwayatkannya dan sangkaan bahawa Hisyam telah bertukar atau berubah hafalannya di akhir umurnya.

Imam al-Zahabi berkata: "Hisyam bin Urwah, salah seorang ulama tetapi apabila sudah berumur, hafalannya sedikit kurang, beliau tidak pernah al-Mukhtalid (bercampur @ berubah antara yang salah dengan yang benar dalam riwayat)."

Apabila beliau sampai di Iraq di akhir umurnya, beliau menyampaikan ilmu dan terdapat amat sedikit yang tidak dinyatakan ketepatannya. Perkara ini juga berlaku kepada Malik, Syu'bah, Waqi' dan ahli-ahli hadis yang terkemuka. (Mizan al-I'tidal 4/301-302)

Adapun pendapat yang mengatakan bahawa Hisyam bin Urwah dan Suhail bin Abi Sahih telah mukhtalid, benar seseorang itu akan berubah sedikit dengan hafalannya iaitu tidak seperti ketika mudanya, maka beliau tidak beberapa pasti akan hafalannya.
Begitu juga kisah perkahwinan Nabi SAW dengan Aisyah r.a ketika beliau berumur sembilan tahun. Diriwayatkan oleh selain Aisyah, di kalangan mereka yang sempat bersamanya dan lebih mengenalinya daripada orang lain.

Telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad daripada Muhammad bin Bisyr, berkata: "Muhammad bin Amr telah memberitahu kami, Abu Salamah dan Yahya juga telah memberitahu kami ….. Di dalam riwayat ini dinyatakan bahawa umur Aisyah ketika akad adalah 6 tahun dan tinggal bersama ketika 9 tahun. (Musnad Ahmad 6/24)."
Berkata Imam al-Bayhaqi, ketika mengulas hadis: "Aku tidak mengetahui tentang ibu bapaku melainkan mereka sudah memeluk agama Islam berkata Aisyah dilahirkan di dalam Islam, kerana bapanya memeluk Islam sewaktu permulaan Rasulullah SAW dilantik."

Maka jelas melalui hadis-hadis sahih di atas bahawa umur Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi SAW adalah enam tahun.

Mudah-mudahan jawapan yang ringkas ini memberi manfaat kepada mereka yang ikhlas mencari kebenaran


Dipetik dari Utusan Online 10/12/2010

Wednesday, October 13, 2010

Memahami hadis tentang bidaah

KAEDAH ilmu menetapkan bahawa hadis-hadis Nabi SAW perlu ditafsir di antara sebahagiannya dengan sebahagian hadis yang lain dan perlu disempurnakan sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Umat Islam perlu memahami sabda Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang cermat, komprehensif dan sempurna. Ia juga mesti ditafsirkan dengan roh Islam dan difahaminya bertepatan dengan pendapat dan penelitian Ahli Nazar (Pakar-pakar pengkaji Islam).

Oleh kerana itu, kita mendapati untuk memahami atau mentafsir banyak hadis, memerlukan kepada kecemerlangan akal, kecerdasan intelektual dan pemahaman yang mendalam serta disertai hati yang sensitif. Pemahamannya mesti berdasarkan syariat Islam. Di samping memerhatikan keadaan dan situasi umat Islam serta pelbagai keperluannya. Situasi dan keadaan umat memang harus diselaraskan dengan batasan-batasan kaedah Islam, nas-nas al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tanpa terkeluar daripadanya.

Contohnya termasuklah hadis ini: "Setiap bidaah adalah sesat." Untuk memahami hadis seperti ini dengan betul, kita mesti mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan bidaah dalam hadis ini ialah bidaah sayyi'ah, iaitu bidaah yang salah dan menyesatkan. Yang tidak didasarkan kepada ajaran pokok agama Islam.
Pendekatan seperti ini atau apa diistilahkan sebagai taqyid (membataskan yang mutlak) juga digunakan pada hadis yang lain seperti hadis:"Tidak ada solat (yang sempurna) bagi tetangga masjid, kecuali (yang dilakukan) di dalam masjid."

Hadis di atas, meskipun mengandungi hasr (pembatasan), iaitu menafikan solat tetangga masjid, tetapi kandungan umum daripada hadis-hadis lain mengenai solat, mengisyaratkan bahawa hadis tersebut perlu difahami dengan suatu qayyid atau pengikat. Maka pengertiannya ialah, "tidak ada solat (fardu) yang sempurna bagi tetangga masjid, kecuali di masjid." Namun, tetap terdapat perselisihan pendapat di antara ulama dalam isu ini.

Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW ini: "Tidak ada solat di samping makanan (yang telah terhidang)." Maksudnya adalah "tidak sempurna solat di samping makanan yang telah terhidang."

Pendekatan yang sama juga harus kita gunakan untuk memahami hadis berikut: "Tidak beriman seseorang kamu kecuali ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri." Iaitu dengan erti kata, "tidak sempurna iman."

Begitu juga hadis berikut: "Demi Allah! Tidak beriman. Demi Allah! Tidak beriman. Demi Allah! Tidak beriman (dengan keimanan yang sempurna)." Ada yang bertanya, "Siapakah (yang tidak sempurna keimanannya) itu, wahai Rasulullah?" Baginda SAW bersabda: "Orang yang jirannya tidak berasa aman dengan gangguannya."
Demikian juga hadis-hadis ini: "Tidak masuk syurga pengadu domba." "Tidak masuk syurga pemutus tali persaudaraan. Tidak masuk syurga orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya."

Menurut tafsiran ulama, yang dimaksudkan dengan tidak masuk syurga itu adalah tidak masuk awal ke dalam syurga, atau tidak masuk syurga jika menghalalkan perbuatan mungkar tersebut. Justeru kita dapati, para ulama tidak memahami hadis tersebut menurut zahirnya, tetapi mereka memahaminya melalui dengan pendekatan takwil (melihat makna alternatif yang muktabar).

Maka hadis bidaah tersebut juga termasuk dalam bab ini. Keumuman kandungan pelbagai hadis lain dan amalan para sahabat RA memberikan kesan bahawa yang dimaksudkan dengan bidaah dalam hadis tersebut hanyalah bidaah sayyi'ah; yakni bidaah yang jelas tidak mempunyai landasan pokok daripada ajaran Islam; dan bukan semua bidaah.

Cuba pula kita perhatikan hadis berikut: "Sesiapa yang melakukan suatu Sunnah yang baik, maka ia berhak mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya hingga hari Kiamat." Juga hadis, "Hendaklah kalian mengikut Sunnahku dan Sunnah para khalifah yang memberikan petunjuk." Perhatikan juga perkataan Umar al Khattab RA mengenai solat Terawih (secara jemaah): "Sebaik-baik bidaah adalah perbuatan ini."

Friday, October 8, 2010

Puisi: Makin jauhkah aku

Ya Allah...
Dalam langkah yang ku atur menujuMu
Namun kenapa terasa makin jauh perjalananku
Padahal lorongNya kutapaki selalu
Entah dimana silap atau lekaku
Hinggakan Tuhan bagaikan jauh untukku

Ya Allah...
Makin jauhkah aku
Bila tiada manisnya ibadahku kepadaMu
Walau ramadhan akan kembali kepangkuanMu
Disujud akhir terawihku
Saat mengharap tatkala punyai waktu
Yang mgkn masih tersisa buatku

Ya Allah...
Makin jauhkah aku...
Bila pengharapan disetiap doaku
Bagaikan sepi bersama angin lalu
Hati yang dulunya lembut kini membeku
Aku mohon agar ia tidak bertukar menjadi batu

Ya Allah...
Tetapkanlah imanku
Berikanlah kesabaran buatku
Kurniakan redha dalam ujian untuk ku
Jauhkanlah putus asa dariku
Agar aku
Kekal menjadi hambaMu
Engkau tetap menjadi Tuhanku

Seruling Senja
07/10/2010
2:50 pm
Kota Bharu 

Thursday, October 7, 2010

Ayyuhal Walad: Pesanan Ketiga

Ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan

Wahai anakku yang tercinta,
Janganlah engkau jadi orang yang muflis pada amalnya dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah dan yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak.

Umpamanya kalau seseorang ada memiliki sepuluh bilah pedang yang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat cekap dalam peperangan, lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya. Maka apa pendapatmu, apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tanpa menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Sudah tentu tidak. Segala senjata itu baru bermanfaat apabila ianya digunakan oleh tuan empunya senjata itu. Maka begitulah keadaan seseorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu tetapi ia tidak beramal dengannya, maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Sama pula keadaannya dengan seorang yang diserang sakit demam panas dan sakit kuning yang biasanya ia dnasihatkan meminum ubat sekanjabin dan kaskab, maka tidak akan hasil sembuhnya kecuali dengan meminum ubat tersebut.

Dalam hal ini disebutkan suatu syair dalam bahasa Parsi:

Seandainya engkau menimbang dua ribu kati arak
Maka engkau tidak akan mabuk sehingga engkau meminumnya

Jadi engkau belajar ilmu seratus ahun lamanya dan engkau menghimpunkan seribu buah kitab maka engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Taala kecuali dengan mengamalkan ilmu ini.

Allah Taala telah berfirman:
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya, (an-Najm: 39)

Dan firmanNya lagi:

barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh (al-Kahfi: 110)

Dan firmanNya lagi:
sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. (at-Taubah: 82)


Dan firmanNya lagi:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah dari padanya. (al-Kahfi: 107 – 108)

Dan firmanNya lagi:

Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; (al-Furqan: 70)

Apabila engkau tidak beramal dengan ilmu makan apa jawapanmu terhadap hadis di bawah ini:-


Maksudnya:

Islam itu diasaskan atas lima perkara: Penyaksian bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana.


Maka iman itu ialah perkataan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota.

Dan dalil menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Walaupun seorang hamba itu akan masuk syurga hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Taala, namun rahmat dan kemurahan ini didapatkan setelah seseorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadat, kerana rahmat Allah itu dekat kepada hamba-hambaNya yang berbuat baik.

Seandainya ada orang berkata:
Masuk syurga itu hanya dengan semata-mata beriman.

Maka kami jawab:
Memang begitu, tetapi bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana dengan selamat (masuk syurga) dan berapa banyak halangan dan dugaan yang besar-besar mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana.

Maka dugaan pertama yang mesti dilaluinya ialah dengan iman itu sendiri, apakah ia past selamat daripada tercabut iman sehingga ke akhir hayatnya. Dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman, maka apakah telah pasti pula bahawa ia tidak akan muflis atau rugi.

Dan berkata al-Imam Hasan al-Basri r.a: Allah berfirman kepada hamba-hambaNya pada hari kiamat nanti: masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatKu, dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing mengikut amalan kamu. 

Sunday, August 1, 2010

Dalam Fiqh, Saudi…Dalam Hadith, al-Albani…’Itu Kajian Ilmiah’?


Sebahagian (bukan semua, sebahagian) penuntut ilmu amat gopoh dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu isu agama atau cabang ilmu berkaitan Islam. Saya terpanggil untuk menulis apa yang sering saya bicarakan bersama sahabat-sahabat lain dalam al-ahkam.net iaitu fenomena ‘tarjih’ iaitu keupayaan memilih pendapat yang terbaik dan terkuat mengikut dalil apabila berlakunya perbezaan dan perselisihan. Tarjih di sini tidak semestinya dalam fiqh, bahkan termasuk juga dalam aqidah, tafsir, hadith dan sebagainya.

Sifat gopoh dalam memberikan pandangan adalah sifat yang boleh berjangkit kepada sesiapa sahaja. Apa yang terhasil daripada kegopohan seringkali akan membawa kesan yang negatif. Kadangkala sifat gopoh sering dikaitkan dengan usia muda atau peringkat awal menuntut ilmu. Apa yang penting, jangan malu dan degil untuk berubah kerana manusia tidak sempurna terutama penuntut ilmu di usia muda.

Di antara contoh kegopohan dalam memberikan pandangan ialah – Terdapat sebahagian penulis, penuntut ilmu malah pendakwah yang apabila timbul sesuatu persoalan dalam fiqh atau timbul perbincangan tentang kedudukan sesuatu hadith sama ada sahih atau tidak, maka timbullah dan kedengaranlah suara-suara bersemangat yang menyeru ke arah kajian, manhaj, tarjih, tahqiq dan perkara yang sewaktu dengannya. Lalu keluarlah pandangan yang paling ‘rajih’ dan pendapat yang paling kuat atau tepat. Persoalannya, benarkah itu yang ‘rajih’ dan betulkah itu yang paling kuat?

Apa yang penulis temui agak berlainan. Seruan yang indah dan hebat itu rupanya menutup satu kecenderungan memilih pendapat aliran tertentu. Ringkasnya, di dalam fiqh, mereka sebenarnya cenderung memilih pandangan ketat atau pandangan ulama dari Arab Saudi beraliran salafi (terdapat banyak jenis salafi). Manakala di dalam hadith, mereka sebenarnya cenderung memilih pendapat syeikh al-Albani.

Persoalannya, adakah saya akan mengkritik semata-mata kerana mereka cenderung kepada fiqh salafi Saudi dan hadith dari al-Albani? Sudah semestinya tidak. Itu pilihan masing-masing dan mungkin mereka ada sebab untuk memilih sebegitu.

Apa yang saya ingin jadikan nasihat dan teguran ialah sikap mereka yang melaungkan slogan-slogan kajian ilmiah yang nampak sememangnya 100% ilmiah…sedangkan hakikatnya tidak begitu!

Saya juga membangkitkan isu ini kerana ingin mengelakkan lebih ramai golongan yang berani tidak bertempat sebegini. Saya katakan berani tidak bertempat kerana melihat kepada kemampuan ilmu mereka yang melakukan perkara ini. Semangat mereka nampaknya melebihi ‘usia’ ilmu pada diri mereka.

Kita juga perlu sedar bahawa terdapat ramai ulama sejak zaman berzaman hingga ke hari ini. Kenapa menghadkan kepada Ulama Saudi dan al-Albani?

Di antara punca utama perkara ini berlaku (sekadar maklumat yang ada pada penulis) ialah :


1.      Pembacaan yang terhad. Membaca hanya buku-buku tertentu dan tidak dapat keluar daripada sangkaan tertentu terhadap ulama dan buku tertentu.

2.      Pembacaan buku-buku kedua dan bukan sumber utama. Mungkin disebabkan tidak dapat membaca dalam bahasa asal iaitu Bahasa Arab atau mungkin juga kerana buku-buku kedua dan ketiga lebih ringkas dan dianggap memadai.

3.      Keinginan dan nafsu ingin pergi ke tengah medan dakwah agar dikenali sebagai golongan ilmiah dan boleh memberikan pandangan terus daripada dalil dan nas.

4.      Tidak melalui proses menuntut ilmu secara berperingkat dan tidak mempunyai guru yang memberikan panduan berterusan.

5.      Tidak bergaul dengan pelbagai lapisan penuntut ilmu untuk berkongsi bersama apa yang ingin dikaji. Hanya berkawan dengan aliran masing-masing.

6.      Tidak bersedia menarik balik pandangan atau membuat muhasabah terhadap sesuatu pegangan.

7.      Bersungguh untuk mematikan hujah lawan walaupun dengan cara tidak ilmiah.

8.      Tidak mengikuti perkembangan ilmu. Memadai dengan apa yang telah diketahui.

 Contohnya ada sebahagian yang menulis tentang persoalan fiqh. Kadangkala latar belakang bukan daripada golongan agamawan, tetapi mereka mendakwa melakukan kajian berdasarkan dalil. Itu hak mereka untuk mendakwa. Apabila menulis – sama ada dalam bentuk buku atau artikel – mereka amat gemar menekankan aspek kajian, ketelitian, dalil yang sahih, rujukan muktabar dan sebagainya. Tetapi apa yang sering berlaku ialah : apabila tiba persoalan fiqh, mereka akan ketengahkan ulama dari Arab Saudi atau dari aliran ‘salafi’. Apabila tiba persoalan hadith pula, mereka akan utamakan pandangan syeikh al-Albani atau murid-muridnya dan yang sealiran. Inikah rupa ‘tarjih’, ‘tahqiq’ dan ‘dalil’?

Terlintas juga persoalan di hati – sejauh manakah mereka mampu untuk menyemak buku-buku asal dan utama dalam kajian ilmu Islam? Bukankah buku-buku itu ditulis dalam Bahasa Arab? Kalau mereka (sebahagiannya) mengakui mereka tidak mempunyai asas dalam Bahasa Arab, bagaimanakah kita boleh yakin dengan ‘kajian’ dan ‘penyelidikan’ mereka? Atau sebenarnya mereka mengambil kajian orang lain? Sekali lagi saya ulang, perbuatan mereka mengambil pandangan dan kajian ulama tertentu tidak salah. Tetapi ‘cara’ ia diiklankan seolah seperti kajian ilmiah…itu yang ingin ditegur.

Golongan sebegini juga kadangkala kita dapati terlalu mudah menghentam dan mengkritik orang lain yang didakwa pula ‘tidak ilmiah’, tidak ‘tarjih’, tidak mengkaji…inilah yang menyebabkan saya menulis untuk menasihat mereka, dan juga menasihati penuntut ilmu lain agar menjauhkan sikap sebegini.

Hakikatnya kita manusia lemah. Kadangkala kita yang sering melaungkan ‘ilmiah’ dan ‘tahqiq’ sebenarnya tidak ilmiah mana dan tidak tahqiq mana pun. Tetapi kecenderungan dan nafsu untuk memperlihatkan kepada orang lain kita adalah ilmiah dan mengkaji menjadikan kita lupa bahawa kita sebenarnya tidak mampu pun untuk membuat kajian yang ilmiah. Sebagaimana ada yang mendakwa dirinya ‘terbuka’ dengan semua aliran, tetapi hakikatnya kawan sendiri yang dilabel sebagai ‘tidak ada arah tuju’ atau ‘tidak ada manhaj’ bahkan ‘tidak salafi’.

Ada yang menulis seolah dialah yang membuat kajian sedangkan ia diambil dari buku tertentu. Kajian fiqh yang diambil daripada buku-buku huraian fiqh ulama Arab Saudi dijadikan asas dan ia dikeluarkan dalam bentuk ‘kajian perbandingan ilmiah’. Ada yang mendakwa dirinya membuat kajian terhadap hadith sedangkan kesemuanya diambil daripada orang lain. Ada yang pandai menutup perbuatan ini dengan menyatakan ‘Riwayat al-Tirmidzi’ dan tidak memasukkan ‘dinilai sahih oleh al-Albani’. Sedangkan kita tahu daripada buku rujukannya bahawa dia menggunakan pendapat syeikh al-Albani semata-mata dan mengabaikan terus penilaian al-Tirmidzi.

Saya sememangnya diberitahu bahawa ada pula golongan yang hampir serupa yang meghadkan ulama tertentu sahaja yang dianggap ‘benar-benar ulama’. Begitu ramai ulama zaman berzaman tetapi hanya dua tiga orang sahaja yang dianggap benar-benar ‘bermanhaj’? Patutlah mereka sempit dan tidak tahu membuat kajian perbandingan!

Itulah yang ingin ditegur…sempit, terhad, tetapi mendakwa diri ‘luas’, ‘terbuka’, membuat ‘kajian ilmiah’ dan ‘tarjih’ serta ‘tahqiq’. Berani tidak bertempat dan menghadkan pengambilan ilmu.

 Saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mengingatkan saya dan menyedarkan saya daripada ‘cenderung’ kepada mana-mana pihak sehingga tidak ilmiah. Saya juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang suka memberikan ‘sudut ketiga’ dalam perbincangan ilmiah yang akhirnya menjadikan kita merasa kerdil dan menghormati ulama. Jazakumullah kerana telah menyedarkan saya bahawa ilmu itu adalah apa yang ada di dada..bukan semata-mata di hujung mata pena dan kertas sahaja.

 Adlan Abd. Aziz

Dipetik dari al-Ahkam.net

Friday, July 2, 2010

Israk dan Mikraj Hendaklah Dilihat Dengan Keimanan


Oleh Syeikh Najmuddin al-Ghaithiy

Sehubungan dengan peristiwa Israk dan Mikraj Rasulullah s.a.w yang sepenuhnya bersifat ghaib,mukjizat dan diluar jangkauan akal itu, perlu kita ketahui bahawa pada zaman sekarang ini ada sebahagian penulis sejarah kehidupan Rasulullah s.a.w yang menggambarkan kehidupan baginda sebagai manusia biasa yang serba rasional.

Banyak diantara mereka yang menonjol-nonjolkan kehidupan Baginda sebagai seorang genius, panglima perang, pahlawan dan sebagainya. Mereka tidak menekankan gambaran baginda sebagai seorang Nabi dan Rasul Allah Azzawajalla yang kehidupannya penuh berbagai unsur ghaib da mukjizat. Mereka seolah-olah hendak mengingkari unsur rahsia ghaib dan mukjizat yang ada pada kehidupan Rasulullah s.a.w.

Dengan menojol-nonjolkan gambaran yang kami sebutkan tadi, mereka hendak memberikan pengertian bahawa mukjizat atau hal-hal lainnya yang tidak rasional hanyalah mitos atau dongeng belaka. Sungguh penggambaran seperti demikian itu berpunca berpunca daripada pemikiran orientalis dan materialis. Mereka lupa atau sengaja melupakan bahawa wahyu dan kenabian merupakan masalah-masalah ghaib yang tidak tunduk terhadap ukuran pancaindera dan keterbatasan akal fikiran. Dengan demikian, mengingkari mukjizat kenabian sama ertinya dengan mengingkari kebenaran wahyu dan kenabian, yang juga bererti mengingkari agama yang diwahyukan Allah s.w.t  kepada Nabi dan RasulNya. Bagaimana mungkin orang yang mengingkari mukjizat kenabian dapat meyakini kebenaran adanya wahyu dan kenabian? Mereka berfikir bahawa mukjizat adalah sesuatu yang tidak rasional dan tidak masuk akal, tetapi mengapa mereka tidak mengatakan wahyu  dan kenabian pun tidak rasional dan tidak masuk akal?

Bertolak dari pemikiran yang materialis itu, orang mempermasalahkan apakah israk dan mikraj yang dilaksanakan Rasulullah s.a.w itu dengan rohnya sahaja ataukah sekaligus dengan jasadnya? Mereka mempermasalahkan peristiwa ghaib dan mukjizat tersebut namun pada akhirnya mereka tetap berbeza pendapat. Sebahagian pendapat mengatakan bahawa Israk dan Mikraj itu dilakukan Rasulullah s.a.w dengan roh Baginda sahaja, dan sebahagian yang lain berpendapat bahawa Israk dan Mikraj itu Baginda lakukan dengan roh dan jasad Baginda.


Peristiwa ghaib dan mukjizat itu, memang tidak mungkin terjangkau oleh akal fikiran. Oleh kerana itu, tidak menghairankan Baginda, banyak riwayat yang memberitakan terjadinya kemurtadan dikalangan sebahagian orang Islam ketika mereka diberitahu oleh Rasulullah s.a.w mengenai peristiwa Israk dan Mikraj tersebut. Kerana pemikiran yang materialis tidak mungkin dapat mempercayai wujudnya kenabian dan berlakunya peristiwa Israk dan Mikraj.

Tidak demikian halnya bagi orang yang benar-benar beriman akan kebenaran Allah dan RasulNya. Mereka mempermasalahkan peristiwa Israk dan Mikraj, kerana mereka yakin sepenuhnya bahawa Allah s.w.t Maha Kuasa, dapat melakukan apa sahaja yang dikehendakiNYa. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagiNYa. Mereka mempercayai dan meyakini sepenuhnya terjadinya peristiwa Israk dan Mikraj sebagaimana yang difirmankan Allah Azzawajalla dan dituturkan kepada RasulNya, Saiyidina Muhammad Rasulullah s.a.w. Mereka tidak mempermasalahkan aakah Israk dan Mikraj yang dilakukan Nabi Muhammad s.a.w hanya dengan roh Baginda sahaja ataukah dengan roh dan jasad Baginda sekaligus. Mereka sungguh sedar bahawa peristiwa ghaib itu adalah semata-mata urusan Allah s.w.t dan hanya Dia sajalah yang mengetahui urusanNya. Allah s.w.t telah menegaskan dengan firmanNya:-

Maha Suci Allah, yang Telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang Telah kami berkahi sekelilingnya[847] agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Isra’ : 1)

Yang dimaksudkan dengan Abdihi (hambaNya adalah jelas dan nyata, iaitu Saiyidina Muhammad Rasulullah s.a.w, sebagaimana yang Baginda tuturkan sendiri kepada para sahabatnya. Dan kata-kata Abdihi itu meliputi roh dan jasad.


Monday, June 21, 2010

Novel: Cinta Sufi


Sinopsis:

PILU hati saat dikhabarkan suaminya gugur di medan perang, Catalina rebah tidak sedarkan diri. Sebaik terjaga, dia membicarakan hajatnya ke Hulu Melaka. Ingin mencari lelaki bertanduk dua.

Tanpa diduga, takdir menentukan Laksamana Sunan lelaki yang dicari Catalina. Malangnya, Laksamana Sunan bukan lagi wirawan. Kudratnya lenyap dan ditawan penjajah yang menakluk Melaka. Hampir dibunuh musuh, dia diselamatkan oleh cinta yang dipendam Luna.

Laksamana Sunan, Catalina dan Luna... bukan sekadar terperangkap dalam perjalanan yang berliku, malah terkurung dalam cinta segi tiga yang terlafaz dan tersembunyi. CINTA SUFI Sebuah kesinambungan trilogi Bagaikan Puteri, dipenuhi aksi pengembaraan dan pertembungan antara kebaikan dan kebatilan, yang nyata dan mistik. Disemarakkan lagi dengan rasa cinta dan pengorbanan.

Komen:

Saya cukup tertarik dengan gaya penulisan dan penceritaan Ramlee Awang Mursyid (RAM) yang penuh dengan infor serta maklumat berguna. Novel-novel beliau bukan sekadar hiburan jiwa semata-mata, namun ia juga boleh dijadikan panduan kerana di dalamnya juga terdapat pengajaran serta maklumat yang diambil berdasarkan kajian.

Walaupun novel ini tidak digolongkan sebagai novel Islamik tetapi lebih kepada thriller, namun di dalamnya terdapat pengajaran-pengarajan yang boleh diambil sebagai panduan hidup.

Saya amat mencadangkan para pengunjung sekalian agar menjadikan novel ini sebagai salah satu bahan bacaan anda kerana ia bukan sekdar menghiburekan dan menarik namun penuh dengan hikmah.

Thursday, June 3, 2010

Israel Laknatullah


Peristiwa penggempuran unit komando tentera Israel Laknatullah keatas kapal-kapal misi bantuan ke Palestin baru-baru ini telah mengejutkan dunia. Kapal yang sarat dengan bekalan makanan dan ubatan itu telah digempur oleh komando Israel atas alasan ianya mengancam keselamatan Israel. Padahal kapal-kapal tersebut tidak membawa sebarang senjata dan belajar di laut antarabangsa menuju ke Gaza dan bukannya berada dalam jajahan takluk Israel.

Seluruh dunia mengutuk serangan tersebut termasuklah pertubuhan NGO dan masyarakat yang prihatin dengan nasib rakyat Palestin. Tindakan Israel itu jelas mencabuli undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusia. Jadi ketika keadaan ini berlaku, dimanakah peranan PBB?? Senyap menyendiri. Cuba bayangkan kalau tindakan tersebut dilakukan oleh Iran terhadap mana-mana kapal Israel. Saya rasa masyarakat dunia tidak sempat tahu mengenai peristiwa tersebut, PBB sudah menghantar seluruh ketumbukan tenteranya untuk menghancurkan Iran!!

Tindakan PBB sedemikian tidaklah menghairankan sangat kerana ianya dianggotai oleh hampir seluruh Negara dalam dunia sama ada Negara Islam atau tidak. Namun OIC (OOO.. I See) sebagai pertubuhan dunia Islam pun seperti menikus dengan tindakan Israel tersebut. Kalau sekadar membuat kenyataan rasmi mengutuk tindakan tersebut, tidak perlulah OIC berbuat demikian kerana saya sendiri pun sudah lama mengutuk Israel Laknatullah itu. Bahkan siap dengan sumpah seranah lagi.

Adakah kutukan tersebut memberikan kesan kepada Israel? Saya percaya, mereka tentunya sedang ketawa berdekah-dekah dengan tindakan kita yang seolah-olah cuba melawan Israel yang menggunakan meriam dengan ‘tembakan kentut’ kita!! Tidak sekelumit pun mereka merasai kutukan kita. Bahkan mereka bertambah bangga kerana kita tidak mampu untuk mengambil apa-apa tindakan  terhadap mereka selain kutukan demi kutukan.

Apakah semua Negara Islam termasuklah Malaysia yang mengakui sebagai sebuah Negara Islam mengisytiharkan secara rasmi memboikot kesemua perkara yang ada kaitan dengan Israel termasuklah barangan dan perkhidmatan?! Saya percaya, jika tindakan sedemikian dapat diambil oleh OIC sudah tentu ianya akan memberikan kesan terhadap Israel.
OIC dan semua Negara Islam lain mempunyai tanggungjawab dan tugas yang amat besar mengenai isu Palestin dan Israel ini. Biarkan kami sahaja yang bertindak mengutuk, menyumpah dan seranah Israel itu kerana itu bukanlah tanggungjawab Negara Islam dan OIC!!!  

Sunday, April 25, 2010

Jawatankuasa Antara AgamaMereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka Telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong,  (an-Nisa’ : 89)

Negara kita dikejutkan dengan pengumuman oleh Timbalan Perdana Menteri mengenai penubuhan Jawatankuasa Antara Agama yang diletakkan di bawah bidang kuasa Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tan Sri Dr. Koh Tsu Koon serta di pengerusikan oleh Datuk Ilani Isahak.

Akibatnya banyak pihak yang mempertikaikan penubuhan jawatankuasa tersebut termasuklah PERKASA, ABIM, Mufti Perak dan beberapa pertubuhan NGO lain. Objektif penubuhan tersebut kelihatannya amat kabur dan mirip kepada interfaith commissions (IFC) yang pernah mendapat bantahan tahun lalu sewaktu dicadangkan penubuhannya oleh pihak-pihak tertentu.

Maka Timbalan Perdana Menteri muncul memberikan penjelasan bahawa penubuhan jawatankuasa tersebut hanyalah membincangkan mengenai perhubungan antara kaum di Malaysia sahaja. Oleh itu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Mejar Jeneral (B) Dato' Jamil Khir Bin Baharom untuk memberikan penjelasan mengenai objektif penubuhan jawatankuasa tersebut kepada rakyat.

Daripada pengamatan saya, penubuhan jawatankuasa tersebut tidak pernah mendapat pandangan daripada orang yang mahir dalam bidang agama seperti Majlis Fatwa Kebangsaan dan para Mufti. Kerajaan seolah-olah cuba mencari alasan bagi memberikan penjelasan kepada rakyat untuk mengelak dari dipersalahkan.

Sekiranya jawatankuasa tersebut hanyalah untuk membincangkan mengenai perhubungan antara kaum di Malaysia, kenapa perlu dinamakan sebagai ‘Jawatankuasa Antara Agama’? Seharus dan sepatutnya ia dinamakan sebagai ‘Jawatankuasan Antara Kaum’! Kesilapan pertama kerajaan terbongkar menunjukkan ianya idea yang dibuat secara tergesa-gesa tanpa mendapatkan pandangan pakar mengenai kebolehan serta implikasinya di masa hadapan.

Masyarakat Islam amat risau akan kembalinya peristiwa cadangan IFC yang lalu kerana ia boleh merendahkan martabat agama Islam sebagai agama tertinggi negara dengan perlbagai permintaan dan syarat yang dikemukakan oleh agama-agama lain.

Sebagaimana ayat 89 surah an-Nisa’ diatas, Allah sw.t melarang hambanya daripada mengambil orang-orang kafir sebagai penolong atau pembantu sehinggalah mereka itu meyakini sebagaimana yang kita imani serta mereka sentiasa mahukan kita mengikuti kehendak mereka.

Apakah kita mahu mengambil orang-orang kafir sebagai penasihat dalam agama atau mengenai agama kita sendiri? Adakah kita yakin dan pasti bahawa nasihat yang bakal diberikan itu selari dengan landasan syara’?

Berdasarkan pengalaman lalu, amat mustahil untuk berlaku demikian kecuali segala-galanya adalah atas kehendak Allah s.w.t.       

Friday, April 9, 2010

Muslim usah terbelit isu pluralisme, liberal


Oleh Muhammad Uthman El-Muhammady
2010/04/08

Ummah perlu ketahui batasan perbezaan, adab, disiplin hormat-menghormati sesama insan

SAYU hati mengingatkan tokoh Islam yang asalnya berfikiran kebangsaan, menjadi aktivis dakwah dan peneraju gerakan Islam dengan pemikiran dipengaruhi Maududi, Hassan al-Banna dan Syed Qutb, akhirnya menjadi pendukung aliran pluralisme agama Prof John Harwood Hick.

Pluralisme agama dibentangkan gagasan Prof Hick meninggalkan sikap eksklusif Katholik yang menganggap semua agama sebagai penyelamat, menunjukkan pemikirannya tidak ada keyakinan terhadap agamanya dalam erti sebenar.

Ia timbul daripada pengalaman peradaban, budaya serta perkembangan pemikiran keagamaan Barat melalui sejarah pahit. Tidak masuk akal orang Islam yang berimamkan al-Quran boleh mengikut aliran muflis dari segi rohani. Islam mengajar sesiapa yang mengikut nabi akan selamat.

Orang yang memiliki kepercayaan seperti John Hick mungkin akan menjadi ‘suam-suam kuku’ dalam keyakinannya. Mereka bukan daripada kalangan orang yang yakin dan akhirnya berpendapat pengetahuan mengenai Tuhan dan segala yang abstrak tidak mungkin.

Pegangan seperti ini membuatkan kita melihat persamaannya dengan golongan zindik zaman klasik iaitu mereka yang imannya terpesong atau sesat.

Nukilan Jalaluddin Rumi menyebut mengenai lampu yang banyak dan keperluan tidak melihat lampu tetapi cahaya dengan fahaman semua agama adalah sah, sebenarnya menimbulkan kekeliruan ke arah memahami perkara ghaib dengan mata zahir.

Jika hakikatnya demikian, tentu Rumi tidak mengkritik agama Kristian, Yahudi dan Musyrikin penyembah berhala. Sebaliknya memang beliau mengkritik. Ini menyebabkan yang benar atau batil dalam agama menjadi tidak relevan dan tepat.

Melalui teori itu, Hick menegaskan jalan keselamatan dalam agama tidak tunggal tetapi jamak dan beragama sesuai dengan tradisi serta ajaran yang ada.

Teorinya itu merujuk kepada kata-kata Rumi, “Lampunya berbeza tetapi cahayanya sama.” Hick juga menemukan kalimat sama dalam kitab suci Hindu, Bhagavad Gita, “Jalan apapun yang dipilih manusia adalah milik-Ku.”

Sikap menyatakan adanya inti semua agama mengatasi bentuk lahiriah dan upacara tidak ada sandaran dalam tamadun Islam atau sejarah kerohaniannya. Nama yang disebut bagi menyokong aliran itu adalah perbuatan menjual nama demi melariskan barangan. Kenyataan itu diambil di luar konteks atau ditafsirkan secara tidak sahih.

Dante yang terkenal dengan bukunya, Divine Comedy tidak berjaya membuktikan beliau memandang semua agama ada kedudukan sah dan bersifat sebagai penyelamat. Jika tidak, mengapa beliau memasukkan Nabi Muhammad dalam neraka dengan tuduhan baginda sebagai ketua kumpulan mengadakan sokongan serpihan agama yang sesat.

Dante yakin kebenaran muktamad agama Katholiknya tetapi bagaimana buku itu boleh menjadi bukti kebenaran pluralisme agama?

Kedamaian rohani dan keamanan tercapai apabila manusia berhenti daripada kerakusan. Itu peraturan rohaniah yang sah dalam Islam tetapi tidak menjadi dalil untuk pluralisme agama.

Soal ‘menyokong satu agama’ dalam erti memilih agama Islam mengatasi yang lain bukan soal ‘memilih’ tetapi ia ketetapan Ilahi dalam ayat, “Sesungguhnya agama (yang diterima) di sisi Allah ialah Islam.”

Pemikiran Hick dan pemikir sepertinya tidak mampu menolak keyakinan yang datang daripada Tuhan, Rasul (semua rasul dan nabi dalam semua zaman sejarah anak Adam), arifin dan ijma’.

Negara yang penduduk dan pemimpin tertingginya Muslim, wajib berlaku ‘menyokong satu agama’, seperti menjadikan Islam agama Persekutuan. Tetapi Islam mengajar keadilan dan kebebasan beragama bagi penganut agama lain, sedangkan di Barat sekarang pun tudung kepala dan menara masjid menjadi masalah besar.

Penafsiran jihad yang tersasul dalam setengah kalangan (kerana faktor sejarah yang mendesak dan tidak patut diremehkan) tidak boleh menjadi dalil bagi sesiapa melihatnya sebagai penafsiran menyeluruh mewakili arus perdana umat.

Bagaimanapun, ia perlu dilihat dalam konteks sejarah, seperti sekarang, maklumat dimanipulasi untuk kepentingan pengaruh atau dominasi sesebuah negara terhadap negara lain.

Prinsipnya kita mesti kembali kepada wacana arus perdana iaitu menjadi umat terbaik dilahirkan untuk manusia tanpa mempedulikan pandangan golongan Islam liberal atau pluralisme agama.

Namun, kita perlu mengetahui perbezaan, persamaan, adab, disiplin dan menghormati orang lain dalam batasan yang wajar.